Denne oppgaven er skrevet I forbindelse med eksamen I faget Samfunnsplanlegging og Sikkerhet 2 på Høgskolen I Stavanger, semesteret våren 2000. VI er 5


download 173.01 Kb.
jenengDenne oppgaven er skrevet I forbindelse med eksamen I faget Samfunnsplanlegging og Sikkerhet 2 på Høgskolen I Stavanger, semesteret våren 2000. VI er 5
Kaca1/17
KoleksiDokumen
g.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17FORORD
Denne oppgaven er skrevet i forbindelse med eksamen i faget Samfunnsplanlegging og Sikkerhet 2 på Høgskolen i Stavanger, semesteret våren 2000. Vi er 5 studenter som har arbeidet med oppgaven i fellesskap, 3 av gruppemedlemmene er sivilingeniørstudenter og 2 er under mastergradutdanning. Denne sammensetningen av gruppen har gjort arbeidet spennende med mange ulike synsvinkler og diskusjoner.
Hensikten med oppgaven har vært å analysere potensialet til, og konsekvenser for, et sensorstyrt transport system (STS) med vekt på å belyse tekniske, etiske, juridiske og samfunnsmessige sider ved et slikt system i veitrafikken. Vi har utarbeidet et scenario som skal gi en beskrivelse av fremtiden og dens nytte av teknologiutviklingen slik vi ser inn i fremtiden.
Arbeidet med informasjonsinnsamling har bestått av søk i Høgskolens bibliotek, internett, og i diverse norske og utenlandske tidsskrifter. Vi har også vært i kontakt via telefonsamtaler med Lyse Energi, Vegvesenet i Stavanger, Datatilsynet og SINTEF i Trondheim. Å finne relevant litteratur har på mange måter vært vanskelig, da vi tross alt skulle utarbeide vårt ”eget” scenario for STS. Dermed måtte vi i stor grad bruke kreativitet samtidig som sunn fornuft fikk en sentral rolle i våre diskusjoner.
Vi ønsker å gi en takk til flere personer som har vært involvert i vårt prosjektarbeid. Først og fremst vår veileder Jan Arild Audestad som jobber for Telenor. Han har gitt oss nyttige kommentarer og relevant informasjon, som vi etter beste evne har prøvd å uttrykke i vår oppgave. Anders Langeland og Marit Boyesen ved Høgskolen i Stavanger har også bidratt med kommentarer til vårt prosjektarbeid.

Følgende studenter har deltatt i utarbeidelsen av prosjektet:
Gjert Magnus Hjelvik

Trond Sandvold

Kirsten B. Allred

Trygve Tunes

Mariann Alvestad

Stavanger, 14. april 2000

Høgskolen i Stavanger
Innholdsfortegnelse

1 Innledning 3

1.1 Mål 3

1.2 Funksjonelle krav 4

1.3 Begrensninger 4

1.4 Metode 5

2 Beskrivelse av mulige tekniske løsninger 6

2.1 Illustrasjon av system 6

2.2 Informasjonsflyt i STS 7

2.3 Ytterligere forklaring til de enkelte funksjonene i figur 2 9

2.4 Oppsummering 12

3 Problemstillinger rundt private og privat økonomi 13

3.1 Innvirkninger på det private og den private økonomi 13

3.2 Trafikksikkerhet 14

3.3 Miljømessige utsikter 16

3.4 Fordeler med systemet ved bruk av andre tjenester. 17

3.5 Oppsummering 18

4 Innvirkning på samfunn og samfunnsøkonomi 19

4.1 Virkemidler for å minske antall ulykker 19

4.2 Samfunnsmessige virkninger ved bruk av database 23

4.3 Oppsummering 24

5 Etikk og adferd 25

5.1 Risikoteoretiske vinklinger 25

5.2 Om brukerne 26

5.3 Pengebruk – ikke bare et rent nyttekost spørsmål 29

5.4 Oppsummering 30

6 Juridiske problemstillinger 31

6.1 EØS-avtalen 32

6.2 Vegtrafikklovgivningen 32

6.3 Personvernet 34

6.4 Oppsummering 36

7 Avslutning 37

7.1 Trafikksikkerhet 37

7.2 Ressursbruk 38

7.3 Miljøgevinst 38

7.4 Konklusjon 39

LITTERATURLISTE 40


Vedlegg

Vedlegg 1: Fremdriftsplan

Vedlegg 2: Refleksjonsnotat

Vedlegg 3: Møtereferater

1Innledning
Fra ekstern veileder Jan A. Audestad fikk vi i oppgave å se på potensialet som ligger i sensorbasert transportsystem på veier og veisystem. Det ble foreslått å analysere muligheter og konsekvenser for veiutbygging basert på informasjons- og kommunikasjonsteknologi. For Telenor er dette et nytt felt, men det hele er basert på et konsept som blant annet japanerne jobber med:

Langs veibanen plasseres det sensorer som kjøretøyene kan bruke til å holde sin posisjon i veibanen. I tillegg kan man overføre informasjon om hvor biler foran og bak befinner seg og hvilken hastighet de har. Denne informasjonen brukes til å styre bremser automatisk slik at det ikke oppstår sammenstøt ved at det hele tiden overføres informasjon om hva som ligger foran.
Da dette er et nytt område, som en i liten grad finner tilgjengelig informasjon på. Dermed måtte vi bruke fantasi og kreativitet for å finne muligheter og konsekvenser på problemområdet. Vi kom i samarbeid med ekstern veileder frem til følgende avgrensede oppgaveformulering;
Analyse av muligheter og konsekvenser for sensorstyrt, veibasert, motorisert trafikk med vekt på å belyse tekniske, etiske, juridiske og samfunnsmessige sider ved et slikt system.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Share ing jaringan sosial


Similar:

3 1 Om lokalt gitt eksamen med lang forberedelsestid 3

Foredrag I forbindelse med åpningen av Anne Lise Steneths utstilling...

Zakopane
«Witkacy» Witkiewicz. Witkiewicz sr brukte tradisjonelle lokale byggeskikker til å utvikle en spesiell form på trehus, med svært...

LÆreplan I samfunnsfag føremål med faget

Sesongavhengig depresjon
«vinterdepresjon», og symptomfrihet eller til og med manisk atferd om våren/sommeren

Av Tom Arild Haugen, leder
«Nytt fra forskningen» har vært grundige, informative og har gitt oss med rp solid oversikt. Men nå skjer det altså så mye på dette...

Oppgavene på denne siden skal du jobbe med på skolen og hjemme I uke 13

Test deg selv når du har jobbet med oppgavene denne uka

I denne opgave VIL jeg arbejde med lokalområdets kulturgeografi....

Carl Barks '''Carl Barks''' (født 29. mars 1901, død 25. august 2000)...
«Garé». Garé hjalp Barks med å skrive teksten I snakkeboblene og bidro også med mange bakgrunnstegninger

Geografi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
g.kabeh-ngerti.com
.. Home