Forsvarets tilstedeværelse I nordområdene


download 11.34 Kb.
jenengForsvarets tilstedeværelse I nordområdene
KoleksiDokumen
g.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen
Forsvarets tilstedeværelse i nordområdene

Regjeringen har valgt nordområdene som sitt viktigste strategiske satsingsområde. Finnmark, Troms og Nordland Arbeiderparti har derfor store forventninger til at Regjeringen og Stortinget i sine forsvarspolitiske prioriteringer viser dette, og det forventes at Regjeringen vil bidra til å konkretisere satsingen i landsdelen.

Det framstår som utenkelig at den samme regjeringen som i 2005 startet nordområdesatsingen med å etablere Forsvarets Operative Hovedkvarter i nordområdene, nå skulle følge opp den samme satsingen med å flytte kampflybasen, og annen strategisk og sikkerhetspolitisk kapasitet, ut av nordområdene. Tilstedeværelse og stasjonering i hele nordområdet med luft-, sjø- og bakkekapasitet må være en helt sentral del av nordområdepolitikken.

Det vises for øvrig til Regjeringens politiske plattform, der det står:

Forsvarets tilstedeværelse i nordområdene gjennom alle tre forsvarsgrenene skal

økes, som en del av nordområdestrategien. Dette er Forsvarets førsteprioritet og skal være dimensjonerende for strukturen.”
Luftforsvaret
Finnmark, Troms og Nordland Arbeiderparti er enige om at det er viktigere for de nye kampflyene å nå Svalbard og havområdene ved den nye delelinjen mot Russland enn å nå kontinentet og Storbritannia. Forsvarssjefens anbefaling vil medføre at de nye F35 kampflyene ikke kan nå deler av Barentshavet og Svalbard uten mellomlanding.

Vi mener at det er avgjørende at Luftforsvarets evne til suverenitetshevdelse i nordområdene opprettholdes på minimum dagens nivå.

Finnmark, Troms og Nordland Arbeiderparti mener at det er lite trolig at Forsvaret vil ønske å opprettholde en tobaseløsning for de nye kampflyene i et lengre perspektiv. Vi legger derfor som forutsetning at det blir en kampflybase.

Finnmark, Troms og Nordland Arbeiderparti går inn for at kampflybasen skal ligge i Bodø. En fremtid i nord, uten kampflykapasitet og stasjonering, er uholdbart.

Vi mener det er helt avgjørende at dagens og fremtidens jagerfly underlegges et kommando- og kontrollsystem som er hensiktsmessig, kostnadseffektivt og robust. Stasjonen i Sørreisa (CRC) gjennomfører nå betydelige moderniserings- og oppgraderingsprogram. Vi mener det ikke er operativt eller økonomiske grunnlag for flytting. Vi forventer at CRC Sørreisa opprettholdes på dagens nivå.

Hæren
Norges sikkerhetspolitiske troverdighet, som forvalter av store naturressurser i det geografisk ytterpunktet i Europa, er en viktig aktør i et forpliktende multinasjonalt samarbeid. Dette forutsetter et relativt sterkt og balansert nasjonalt forsvar. For Hæren innebærer dette som et minimum å besitte en komplett og troverdig brigadekapasitet, med evne til å løse oppdrag i hele konfliktspekteret.

Finnmark, Troms og Nordland Arbeiderpartikrever at ambisjonen i Stortings Proposisjon 48 for Hæren videreføres, inklusive brigade ambisjonen, og vi mener det er en forutsetning for å bevare denne at det opprettholdes minimum 3 manøverbataljoner. Ved siste omstilling var det stor enighet om at Brigadesystemet med 3 manøveravdelinger med taktisk samvirke, logistikk og en robust brigadekommando har vært et kvantitativt minstemål.

Finnmark, Troms og Nordland Arbeiderparti mener at det må opprettholdes tre kamp- /manøverbataljoner som i dag, og de må være tuftet på verneplikten for å holde en stor nok og relevant grunnlag for å rekruttere fagarbeidere, vervede og befal.

Verneplikten
Finnmark, Troms og Nordland Arbeiderparti støtter Statsrådens i at den allmenne verneplikten opprettholdes som et fundament for Forsvarets virksomhet, tilpasset en ny tid og Forsvarets behov. Vi viser til at verneplikten er grunnlag for rekruttering for blant annet verving, befalsutdanning, tjeneste i internasjonale operasjoner, samt Heimevernets mannskapsbehov. Vi er bekymret for at de framlagte forslag vil gjøre at disse ambisjoner ikke kan nåes. Vernepliktsforsvaret fordrer tilstrekkelig økonomiske rammer til å gi verneplikten et innhold og opplæring i tråd med nye krav og utfordringer.

Verneplikten har også den fordelen gjennom Vernepliktsloven at det til enhver tid står relevant utdannede soldater tilgjengelig for innkalling til tjeneste dersom behov.

Heimevernet
Finnmark, Troms og Nordland Arbeiderparti mener at Heimevernets er viktig for samfunnssikkerheten, og dette må være en del av grunnlaget for dimensjoneringen av Heimevernet. Vi er skeptisk til en ytterligere reduksjon av antall HV-distrikter i Nord-Norge. Vi ser også at dette kan svekke samfunnssikkerheten i forbindelse med beredskapen ved større naturkatastrofer, da Heimevernet går inn som en viktig del av totalforsvaret. Vi er positive til at Heimevernet i større grad samkjøres med Sivilforsvaret slik at beredskapen ved større sivile katastrofer kan forbedres.

Vi ønsker også å presisere at vi anser Heimevernet som den eneste fullgode erstatningen for nedbyggingen av mobiliseringsforsvaret – og at den av sikkerhetspolitiske årsaker derfor må opprettholdes på dagens nivå.

Prioriterte områder:

  • Vi anser en kampflybase å være mest realistisk for fremtiden.

  • Kampflybasen skal ligge i Bodø.

  • Vi vil at CRC Sørreisa skal bestå.

  • Vi vil beholde minimum 3 kamp/manøver bataljoner.

  • Vi vil beholde heimevernet minst på dagens nivå og at HV 14 opprettholdes.

  • Vi vil beholde verneplikten.

  • Aktiviteten på Alliert Treningssenter på Porsangermoen beholdes minimum på dagens nivå.

  • Sjøforsvarets tilstedeværelse i nordområdene må styrkes.

  • Den vedtatte strukturfornyelse for Kystvakten må fullføres, og tilstrekkelige driftsmidler sikres.

Share ing jaringan sosial


Similar:

Se også Statens Kartverk Forsvarets Militærgeografiske Tjeneste Eksempler...

Geografi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
g.kabeh-ngerti.com
.. Home